Choď na obsah Choď na menu
 


ZIMNÉ VYKUROVACIE OBDOBIE

7. 11. 2008

Zdroj: www.senica.sk

Z dôvodu, že začalo zimné vykurovacie obdobie (ZVO) bude mesto Senica prostredníctvom členov Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Senica vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z.. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Členovia kontrolných skupín sa pred vstupom do objektu preukážu preukazom preventivára a občianskym preukazom. Sú povinní zachovať mlčanlivosť /§ 70 citovaného zákona/.

Informujú občanov
- o zákonnom ustanovení na vykonanie kontroly /§ 23, 24 citovaného
zákona/
-majiteľov, fyzické osoby, že nesmú fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň, kde sa môže rozšíriť, poškodzovať a zneužívať prostriedky požiarnej ochrany, vyvolávať bezdôvodný požiarny poplach.

Kontrolné skupiny sa budú zameriavať na:
Povalové priestory, strechy, komíny - komíny musia byť vyhotovené ako viacvrstvové s komínovou vložkou, omietnuté, vyspárované, utesnené. Na jeden komínový prieduch nenapájať spotrebiče rôznych palív a z dvoch podlaží. Dymovody od spotrebičov zaúsťovať do komína najkratšou cestou, dlhšie ako 2 m musia byť pevne zakotvené. Spájajú sa v smere prúdenia dymu, pri plyne a pilinách opačne, proti prúdeniu. Zaúsťovací otvor bez spotrebiča utesniť nehorľavým uzáverom. Pod vyberacími a vymetacími dvierkami musí byť nehorľavá podlaha, alebo podložka — do vzdialenosti 60 cm od okrajov otvoru. Vymetacie, vyberacie dvierka musia byť dvojité, so zabezpečením proti náhodnému otvoreniu, z nehorľavého materiálu, 30 cm vzdialené od horľavej konštrukcie. V ich blízkosti nepoužívať otvorený oheň, nemanipulovať s horľavými kvapalinami. Horľavé konštrukcie musia byť vzdialené od komína min. 5 cm. Vývod komínového telesa nad strechu - min. 65 cm, pri plochých strechách 150 cm nad atikou. Horľavý materiál skladovať vo vzdialenosti min. 1 m od komína, horľaviny je zakázané v povalovom priestore skladovať. V povalovom priestore udržiavať funkčné osvetlenie, poriadok. Kontrolovať stav strešnej krytiny, svetlíkov, komínov a pravidelne ich čistiť.

Pivnice -je zakázané skladovať tlakové fľaše /na plyn/, vykonávať práce s otvoreným ohňom. K uzáverom vody, plynu, elektrickej energie udržiavať voľný prístup. Pri naftovom kúrení skladovať naftu v nerozbitnej, uzatvárateľnej, nehorľavej nádobe, najviac 40 l - aj v menších nádobách, plnia sa len na 95 % objemu obsahu, skladovať ich min. 3 m od akéhokoľvek vykurovacieho telesa. Prelievanie nafty v pivnici je zakázané. Potrubie pre plyn sa značí žltou farbou. V pivnici udržiavať funkčné osvetlenie, poriadok, dvere uzamykať, vetracie otvory chrániť sieťkou - sklom.

Garáže - v jednotlivej garáži skladovať najviac 40 1 pohonných hmôt  v nerozbitnom obale pre motocykel a automobil a 80 l pre traktor a pracovný stroj. V garáži v priestore jedného miesta na státie možno okrem kvapalných palív uložiť horľavé kvapaliny všetkých tried nebezpečnosti s objemom najviac 10 l pre motocykel a automobil a 80 l pre traktor a pracovný stroj. Neinštalovať spotrebiče na pevné palivo.


Informácie:
-     Tepelné spotrebiče sa inštalujú na nehorľavej podložke /sporáky - 60 cm pred    prikladacím otvorom, 30 cm na bočných stranách, ostatné spotrebiče „kachle" - 30 cm pred prikladacím otvorom, 10 cm na ostatné strany, krby - 80 cm pred otvorenou stranou, vzdialenosť horľavých materiálov od vykurovacích telies „radiátora" - min. 10 cm.

-    Bezpečnostné vzdialenosti spotrebičov podľa druhu paliva: na plyn - 20 cm  od horľavých hmôt, na kvapalné palivo - 40 cm, na tuhé palivo 80 cm, akumulačné kachle v smere sála¬nia 100 cm v ostatných smeroch 20 cm. Infražiariče - od stropu 40 cm, v smere sálania 80 cm, ostatné 20 cm.
   
-   Skladovanie dreva - neskladať v blízkosti el. zariadení, min. 2 m od kotla v malých kotolniach
 
- Skladovanie uhlia – dovolená výška voľne sypanej hromady tuhého paliva je najviac 6 m  pre triedené čierne uhlie a prané čierne uhlie, 4 m pre prachové hnedé uhlie, triedené  hnedé uhlie, netriedené hnedé uhlie, lignit, prachové čierne uhlie a pre ťažké čierne  uhlie, 3 m pre brikety po vytriedení briketových úlomkov a 1,5 m pre brikety a briketové  úlomky. Neskladovať vlhké /má sklon k samovznieteniu/, 2 m od kotla v malých  kotolniach. Nebezpečenstvo samovznietenia sa zisťuje meraním teploty vo vnútri   skládky uhlia.
   
-  Plyn - tlaková fľaša – musí byť umiestnená tak, aby bola zabezpečená proti prevrhnutiu  a pádu min. 1 m od spotrebiča, neskladovať v spálni, v pivnici, na povale a v garáži.  Tesnosť plynového zariadenia sa skúša mydlovou vodou - nie plameňom! Keď začne horieť plyn v blízkosti fľaše - hasí sa mokrou handrou. V priestore skladovania plynových fliaš, horľavých kvapalín a v plynových kotolniach dodržiavať zákaz  manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť, vykonávať požiarne - nebezpečné práce.

Obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v obytných domoch – 1 x za 5 rokov.


Lenka Čmaradová
technik PO MsÚ

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.