Choď na obsah Choď na menu
 


Rozhovor so starostom MČ Bratislava – Dúbravka, Ing. Jánom Sandtnerom

8. 10. 2008

Rozhovor so starostom MČ Bratislava – Dúbravka, Ing. Jánom Sandtnerom

- Pán starosta, spolu s organizátormi máme za sebou Dúbravské hody 2008. Boli ste spokojný s ich priebehom a úrovňou?

Pravdou je, že už tradične príprave Dúbravských hodov je zo strany orgánov samosprávy venovaná veľká pozornosť. Vždy do celého procesu vstupujú činitele, ktoré do značnej miery korigujú pôvodný zámer vykonania. V žiadnom prípade si ich nedovolím hodnotiť. To musia urobiť občania, hostia, ich návštevníci. Veď hody sa organizujú v prvom rade pre nich. Môžem len ubezpečiť všetkých občanov Dúbravky, že som pre zdarný priebeh urobil maximum spolu so spolupracovníkmi z nášho Miestneho úradu. Aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a vykonaní Dúbravských hodov 2008, pánovi farárovi, sponzorom, hasičom, mestským a štátnym policajtom, pracovníkom DKD, „stánkárom“ zamestnancom miestneho úradu a hlavne občanom, že prišli. Osobne som bol spokojný.

- Hovoríte to aj napriek tomu, že účasť občanov oproti roku 2007 bola nižšia?

Áno. Myslím, že dôvodom nižšej účasti nebol nezáujem, ale nepriaznivé počasie. Našťastie nemám také právomoci, aby som mohol rozkázať prírode alebo určovať poveternostné podmienky. V opačnom prípade by som nebol starosta, ale niekto iný.

- Niektorí občania sa pýtali na dôvod zmeny termínu Dúbravských hodov. Pôvodný termín 27. 09. 2008 bol zmenený na 20. 09. 2008. Môžete uviesť dôvody?

V prvom rade musím povedať, že okrem hodovej zábavy ide aj o cirkevnú záležitosť. Pokladal som za minimálne slušné, aby som termín prerokoval s miestnym pánom farárom. So všetkou vážnosťou sme vyhodnotili viaceré možnosti. Pôvodný termín 27. 09. 2008 sa nám nepozdával, ako ideálny z dôvodu, že v tom termíne už skôr rozhodli v susednej mestskej časti Karlovej Vsi a aby bola čo najväčšia účasť u nás z hľadiska „stánkov“ či atrakcií, sme termín zmenili. Uvažoval som o termíne 4. - 5. 10. 2008. Pre obavy z počasia sme nakoniec tento návrh zmenili. Hovorí sa, že po vojne býva každý generálom Aj my máme z toho poučenie a v budúcnosti budeme v prvom rade pozerať na seba. Zrozumiteľnejšie povedané, že hody v roku 2009 budú vtedy, kedy majú byť.

FOTO 

- Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Dúbravka sa zišlo na 13. zasadnutí dňa 16. 09. 2008. V minulom čísle Dúbravského spravodajcu ste čiastočne naznačili čo bude predmetom rokovania. Aké tú teda konkrétne závery a výsledky z rokovania?

Zasadnutie bolo náročné, nakoľko program rokovania bol pomerne rozsiahly. Tvorilo ho 26 bodov. V prvej časti bola vykonaná voľba hlavného kontrolóra MČ Bratislava-Dúbravka. Poslanci v tajnej voľbe rozhodli a dali opäť dôveru Ing. Ružene Záthureckej. V druhej časti sme riešili a prijali návrh VZN, ktorým sa bližšie upravili niektoré podmienky držania psov na území MČ Bratislava-Dúbravka. Uvedené VZN bude publikované aj prostredníctvom Dúbravského spravodajcu. Po materiálno-technickom zabezpečení opatrení zo strany MČ ho plne dávam do pozornosti našim majiteľom psov. Predložená informácia o príprave projektu výstavby 52 nájomných bytov na ul. Pri kríži bola prijatá s porozumením. Rovnako príprava Urnového hája pri kostole sv. Kozmu a Damiána. Po získaní niekoľkých vyjadrení od dotknutých orgánov budem organizovať zhromaždenie občanov, kde budú komplexne oboznámení s projektom a postupom výstavby. Osobitne oceňujem schválenie projektu prípravy a zámer vybudovania Domova sociálnych služieb na Fedákovej ul č. 1. Musím upozorniť na bod programu - Prevod obchodného podielu spoločnosti BP Dúbravka s.r.o. v prospech tretej osoby. Aj keď som myslím dostatočne vysvetľoval v minulom čísle DS dôvody a spôsob predaja, neprajníci lživo informovali majiteľov bytu a rušení Bytového podniku. Veľmi stručne a jasne píšem, že nejde o likvidáciu BP, ale o zmenu t.j. predaj podielu našej mestskej časti tretej osobe. Za koľko, bude jasné až po vykonanom audite. Aj touto cestou môžem prisľúbiť, že ak bude záujem pracovníkov doterajšieho BP pracovať naďalej, bude im to umožnené v BP Dúbravka s.r.o., ale bez spoluúčasti MČ. Tento prechod resp. zmena sa uskutoční dňom 1.1.2009. Rovnako detské jasle (súkromné) na Fedákovej ul. č.1 nikto nemá záujem rušiť. Ide len o presťahovanie na Sekurisovu ulicu (materské centrum MACKO). Uvedené zmeny boli schválené zastupiteľstvom. Do pozornosti občanov dávam informáciu o zrušení pamiatkovej zóny Dúbravka a vytvorení ochranných pásiem okolo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok kaplnky Ružencovej Panny Márie a kostola sv. Kozmu a Damiána.

- Medzi ohlasmi občanov sa objavujú otázky, týkajúce sa návrhov na predaj časti pozemkov pri nákupnom stredisku na ul. Sch. Trnavského. Je pravdou, že hl. m. Bratislava chce odpredať parkoviská? Aké je Vaše stanovisko?

Veľmi dobrá otázka. Rovnako aj ja som bol oslovený občanmi na túto tému. Mal som v úmysle písomne odpovedať, ale pre pracovnú zaneprázdnenosť spojenú s prípravou hodov tak činím až dnes. Je pravdou, že firma. M.J.A chce odkúpiť časť pozemkov z dôvodu realizovania projektu výstavby nového obchodného centra na ul. Sch. Trnavského (na mieste dnešného Domu služieb). Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ a pripomienkovaný s kladným stanoviskom. Samozrejme, že aj ja ako starosta som sa vyjadroval a moje vyjadrenie obsahuje požiadavku na to, aby sa projekt realizoval podľa súčasne platného územného plánu a s vytvorením väčšieho množstva parkovacích miest. Bola mi predložená vizualizácia. Z tohto materiálu môžem uviesť, že návrh rieši zámer vybudovať moderné obchodné priestory s max. využitím plôch. Čo to znamená? Tak napríklad obchod bude aj pod úrovňou terénu, rovnako garáže. Tie budú pre nakupujúcich, parkovacie miesta pre verejnosť v rozsahu ako doteraz a naviac s nadstavbou pre tých, ktorí si chcú parkovaciu plochu prenajať. Celkový počet parkovacích miest je plánovaný na 460. Čo dodať k týmto údajom: každý si uvedomuje, že počet áut aj v našej MČ pribúda. Dnes sú rodiny ktoré majú 2-3 osobné motorové vozidlá. Žiaľ plochy parkovísk nemôžeme natiahnuť. Ak chceme vytvárať nové parkovacie miesta musíme ukrojiť z trávnatých plôch (zelene), alebo účelnejšie využívať doterajšie objekty. A to je projekt, na ktorý sa pýtali občania. Vzhľadom na to, že nebol dostatočne vysvetlený zámer kúpy pozemkov, požiadal som poslancov MZ, aby materiál stiahli z rokovania. Bude prerokovaný v ďalšom období.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.