Choď na obsah Choď na menu
 


Ocenili osobnosti z oblasti pedagogiky a kultúry za rok 2008

1. 4. 2009

Zdroj: www.senica.sk

V pondelok 30. marca 2009 bolo v Záhorskej galérii ocenených 23 osobností z oblasti pedagogiky a kultúry za rok 2008. Toto slávnostné podujatie každoročne organizuje Mesto Senica a Komisia pre vzdelávanie kultúru a zbor občianskych záležitostí pri MsZ. Okrem jednotlivých ocenených osobností, ktorých charakteristiky nájdte nižšie, si ocenenie prevzalo aj Záhorácke divadlo, a to za zviditeľnenie a propagáciu mesta Senica.

 

ZOZNAM OCENENÝCH KULTÚRNYCH a PEDAGOGICKÝCH OSOBNOSTÍ

ZA ROK 2008

 

Mgr. Viktor Blažek
Je riaditeľom Základnej školy na ulici V.P.Tótha v Senici, kde učí 23 rokov, z toho 18 vo funkcii riaditeľa školy. Každoročne pripravuje žiakov na fyzikálnu olympiádu, v ktorej žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky. Má blízky vzťah k rôznym športovým aktivitám, najmä k futbalu, ku ktorému viedol aj žiakov na futbalovom krúžku. Jeho nenútený humor a nadhľad pomáhajú zvládať náročné a niekedy vypäté situácie. Má úprimný vzťah k žiakom i učiteľom, vie sa tešiť z ich úspechov.


Mgr. Marta Burianová
Dlhé roky pracuje v zbore pre občianske záležitosti pri MÚ v Senici. Aj jej zásluhou dosahujú občianske obrady, či už je to uvítanie do života, uzavretie manželstva, slávnostné zápisy do Pamätnej knihy mesta alebo prijatie vzácnych delegácií na pôde MÚ vysokú umeleckú úroveň. Patrí k dlhoročným členom speváckeho zboru Cantilena. Je učiteľkou ZŠ Sadová v Senici.

PaedDr. Ľubomíra Deáková
Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň ZŠ Komenského v Senici. Spolupracovala na tvorbe a realizácii úspešných projektov Infovek, Digitálni štúrovci a Jazykové laboratóriá. Ako učiteľka fyziky pripravuje pravidelne žiakov na Fyzikálnu olympiádu a Archimediádu. Umiestnenia žiakov na prvých miestach v okresných a krajských kolách v týchto súťažiach svedčia nielen o jej odborných schopnostiach, ale aj o tom, že sa ich príprave venuje mimo vyučovania. Je príkladom učiteľa, ktorý pri svojej práci využíva nové moderné výchovno - vzdelávacie formy a metódy.

Mgr. Mirka Gáfriková
Pôsobí v ZUŠ Senica ako zástupkyňa riaditeľa, pedagogička klavírnej hry a korepetítorka speváckeho a dychového odboru školy. Svojim zodpovedným prístupom k práci počas svojho pedagogického pôsobenia vychovala celý rad výborných klaviristov amatérov i žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu hudby na konzervatóriu. Svojim umením sa podieľa na kultúrnom živote nášho mesta a ako korepetítorka významnou mierou prispieva k úspechom žiakov školy na národných a medzinárodných súťažiach.

Mgr. Branislav Grimm
26 rokov pôsobil ako pedagóg, z toho skoro 18 vo funkcii riaditeľa Základnej školy Mudrochova v Senici, ktorá pod jeho vedením získala medzinárodný certifikát kvality výchovno-vzdelávacieho procesu - IES raiting B. Bol členom poradných komisií ministrov školstva pri MŠ SR a školských rád na rôznych stupňoch riadenia školstva. Pre základné školy zostavil učebné pomôcky pre výučbu hudobnej výchovy Halfplayback, Podoby ľudovej piesne, Tancujte s nami. Je dlhoročným členom kultúrnych komisií pri MÚ v Senici a redakčnej rady Naša Senica. 25 rokov úspešne viedol detský zmiešaný spevácky zbor Hviezdička. V súčasnosti ako aktívny muzikant hrá na bicie nástroje v súboroch Senickí heligónkari a pop rockovej skupine Oáza. Pracuje v občianskom združení Klub priateľov kultúry Senica, ktoré pomáha pri rozvíjaní činnosti najmä hudobným amatérskym súborom rôznych žánrov. V tomto roku sa dožíva životného jubilea.

Erika Hazuchová
Učiteľka MŠ v elokovanej triede na Robotníckej ulici. 22 rokov sa venuje výchove najmladšej generácie. Svedomito plní úlohy projektu " Škola podporujúca zdravie a projektu protidrogovej prevencie "Úsmev zdravých detí". Tvorivo a iniciatívne pracuje ako vedúca metodického združenia v materskej škole. Je zakladateľkou recitačnej prehliadky detí predškolského veku "Senické zvončeky". Dosahuje vynikajúce edukačné výsledky pri práci s deťmi najmladšej vekovej skupiny, hlavne pri ich adaptácii. Využíva individuálny a tvorivý prístup k deťom, preferuje partnerský štýl práce. Kreativitou a tvorivosťou prispieva k vytváraniu pozitívnej atmosféry na pracovisku a medzi deťmi.

RNDr. Mária Holická
Učiteľka Gymnázia L.Novomeského v Senici. Každoročne organizuje SOČ a odborne vedie žiakov pri tvorbe prác. K najvýraznejším úspechom jej študentov patrí trojnásobné umiestnenie v celoštátnom kole SOČ. Viac ako 20 rokov pripravuje žiakov všetkých kategórií na súťaže chemickej a biologickej olympiády, kde dosahuje so svojimi žiakmi výrazné úspechy v celoštátnom kole. Je zanietenou spolupracovníčkou Ligy proti rakovine a práve vďaka jej aktivite sa organizovanie Dňa narcisov stalo v našom meste peknou tradíciou. V súvislosti s tým je aj organizátorkou projektu Onkologická výchova. Celý svoj profesijný život zasvätila senickému gymnáziu a za svoju pedagogickú a výchovnú činnosť bola ocenená ministrom školstva SR.

RNDr. Pavol Jediný
V rezorte školstva pôsobí od roku 1989. V roku 1999 sa zaslúžil o vznik prvej súkromnej školy na území mesta Senica - Súkromnej strednej odbornej školy – kde je jej zástupca. Aj pod jeho vedením škola dosahuje dobré výsledky nielen na poste denného , ale aj diaľkového štúdia popri zamestnaní . V spolupráci s ekonomickou univerzitou v Bratislave organizuje škola bakalárske štúdium v odbore účtovníctvo a hospodárske informatika.

Alena Kalamenovičová
Učiteľka MŠ. Pracuje v elokovanej triede na Hollého ulici. 33 rokov sa venuje výchove najmladšej generácie. Svedomito plní úlohy projektu "Škola podporujúca zdravie". Dosahuje vynikajúce výsledky v edukačných činnostiach pri príprave detí na vstup do školy. Pripravuje deti na výtvarné súťaže. Využíva individuálny a tvorivý prístup k deťom. Aktívne sa zúčastňuje na mimotriednych a mimoškolských činnostiach. Kreativitou a tvorivosťou prispieva k vytváraniu pozitívnej atmosféry na pracovisku aj medzi deťmi

Mgr.Anna Kmecová
Je učiteľkou ZŠ V.P.Tótha v Senici, kde pôsobí 26 rokov. Ťažiskom jej práce sú hodiny dejepisu. Zriadila v škole odbornú učebňu dejepisu. V škole zhotovila nástenné noviny so zameraním na históriu nášho mesta. Pravidelne pripravuje žiakov na súťaž Poznaj svoj región a dejepisnú olympiádu. Aktívne sa podieľa na činnosti školského parlamentu a koordinuje tvorbu školského časopisu Informáčik. Má úprimný vzťah k žiakom i učiteľom, svedomito pristupuje k plneniu svojich povinností.

Mgr. Anna Krahulcová
V Strednej odbornej škole pracuje 30 rokov, v posledných rokoch ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Pod jej vedením sa veľa žiakov zapojilo do literárnych súťaží. Vo svojom okolí je známa svojím vzťahom k ochotníckemu divadlu. Je zanietená, aktívna, spoľahlivá. Nebojí sa nových progresívnych technológií vo vyučovaní učebných a študijných odborov.

Danka Kopecká
Pracovníčka CVČ. Je vedúcou oddelenia kultúry. Vedie záujmové útvary gitary, spevu. V jej pôsobnosti sú mnohé externé krúžky : tanečné a hudobné zoskupenia. Organizuje mnohé podujatia CVČ a v rámci senického okresu olympiády a súťaže vypísané KŠÚ v Trnave i MŠ SR. Vedie Študentský parlament. Je „Duchovnou matkou „ festivalu POP Senica, ktorý tento rok oslavuje 10 výročie . Vyniká v komunikácii s rodičmi i sponzormi školy. V kolektíve je považovaná za stáleho zamestnanca sršiaceho novými nápadmi, elánom, pracovitosťou a tvorivosťou.

Mgr. Mária Mastihubová
pracuje 35 rokov ako učiteľka matematiky v OA Senica. Vo svojom voľnom čase sa venuje talentovaným žiakom, ktorí dosiahli popredné umiestnenia v celoslovenskom kole olympiády z matematiky a Praktická matematika. Jej študenti úspešne absolvujú prijímacie skúšky na vysoké školy. Svojím citlivým ľudským prístupom pomáha študentom riešiť ich ťažké a zložité životné situácie.

Ján Peter
Celý život sa zaujíma o históriu, je zberateľom kníh, nábytku, keramiky. Vlastní bohatú zbierku pohľadníc starej Senice. Je súdnym znalcom v odbore numizmatika a papierové peniaze. Pracuje v redakčnej rade Naša Senica. Mesačník obohacuje príspevkami o významných osobnostiach mesta Senica. V súčasnosti je študentom univerzity 3. veku v odbore archeológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Eva Poláková
Učiteľka spevu ZUŠ Senica. Spočiatku bola jediným pedagógom spevu, dnes je vedúcou neustále sa rozširujúceho speváckeho odboru. Má krásny prístup k žiakom a vynikajúce výsledky. Počas svojho pôsobenia vychovala celý rad absolventov, ktorí sa venujú spevu a hudbe amatérsky, ale aj profesionálne. Súčasťou jej pedagogickej práce je aj príprava žiakov na súťaže. Z regionálnych, celoštátnych a medzinárodných súťaží si každoročne prinášajú jej žiaci tie najvyššie ocenenia.

Gabriela Rehušová
Pracovníčka Záhorskej knižnice v Senici. Je zodpovedná , trpezlivá, precízna, komunikatívna a obetavá. V Záhorskej knižnici prežila najaktívnejšie roky svojho profesného životopisu. Najprv pracovala v oddelení odbornej literatúry, neskôr ako bibliografka. V súčasnosti je vedúcou oddelenia beletrie. Práca v tomto oddelení si vyžaduje dobré komunikačné schopnosti, výbornú znalosť knižničného fondu, overené informácie o novovychádzajúcej literárnej tvorbe. Pre tieto jej pracovné danosti je obľúbenou nielen vo svojom pracovnom kolektíve, ale i medzi čitateľmi a návštevníkmi knižnice.

Mgr. Jana Robychová
Pracuje v ZŠ na Mudrochovej ul. Senica od jej otvorenia. Najprv ako učiteľka, zástupkyňa pre 1.stupeň a posledných 10 rokov ako výchovná poradkyňa. Je vedúca okresnej komisie pre matematickú olympiádu, koordinátorka pre testovanie žiakov 9.ročníka a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami. Pravidelne pripravuje svojich zverencov na matematickú olympiádu a Pytagoriádu, kde v posledných rokov získali najvyššie ocenenia na okresnej úrovni. V škole sa podieľa na príprave Kompara a Monitoru. V meste je aktívnou členkou občianskeho združenia Profesionálne ženy, kde tvorí a realizuje projekty s kultúrnym a vzdelávacím zameraním. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami pomáha kolegom i rodičom pri riešení výchovných problémov.

Mgr. Vladimír Sládeček
V rezorte školstva pôsobí od roku 1986. V roku 1999 sa zaslúžil o vznik prvej súkromnej školy na území mesta Senica - Súkromnej strednej odbornej školy – kde je jej riaditeľom. Pod jeho vedením škola dosahuje dobré výsledky nielen na poste denného , ale aj diaľkového štúdia popri zamestnaní . V spolupráci s ekonomickou univerzitou v Bratislave organizuje škola bakalárske štúdium v odbore účtovníctvo a hospodárske informatika.
Je aktívny, zanietený , nebojí sa nových progresívnych metód a postupov, zdôrazňuje individuálny prístup a riadi sa heslom : „ V každom človeku hľadaj dobro, to rozvíjaj a potláčaj zlo.“

Jaroslava Slezáková
Pracovníčka Záhorského osvetového strediska v Senici. V súčasnosti pôsobí ako odborná pracovníčka na úseku umeleckého prednesu, detskej dramatickej tvorivosti, divadla pre mladých a literárnej tvorby. Je dlhoročnou skúsenou organizátorkou mnohých postupových prehliadok, festivalov, výchovno-vzdelávacíh podujatí. Počas jej metodického pôsobenia na týchto úsekoch dosiahli kolektívy i jednotlivci regiónu výrazné úspechy na súťažiach krajskej i celoštátnej úrovne. Dožíva sa životného jubilea

Mgr. Elena Špinerová
zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy v Senici. Dlhoročne dosahuje výborné výchovnovzdelávacie výsledkov ako učiteľka špeciálnej školy. Má svedomitý a cieľavedomý prístup k povinnostiam vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy. Vytvorila a spravuje webovú stránku školy. Dožíva sa životného jubilea .

JUDr. Katarína Vrlová
Prednostka Mestského úradu v Senici. S jej menom sa spájajú mnohé kultúrne a spoločenské aktivity samosprávy, ktoré výrazne prispeli k zviditeľneniu mesta, propagácii záujmovej činnosti rôznych združení na Slovensku i v zahraničí. Bola garantom viacerých úspešných projektov, ktoré reprezentovali Senicu na medzinárodnom poli. Z mnohých podujatí, ktoré zanechali vo verejnosti veľmi dobrý dojem a sú príkladom výbornej organizátorskej práce pripomeňme 600. výročie udelenia mestských výsad v Senici , 750. výročie prvej písomnej zmienky o Senici, vydanie publikácií Neznáma Senica v a Kunov - 555 rokov v roku. Pod jej záštitou sa organizuje Senické kultúrne leto. Výrazne sa angažuje v propagácii tanečného umenia na majstrovstvách sveta v moderných tancoch. Se dance sa aj jej zásluhou stal pojmom a výrazne prispieva k propagácii mesta. Jej srdcovou záležitosťou je upevňovanie družobných vzťahov Senice s partnerskými mestami – Trutnovom a Velkými Pavlovicami v Česku, Pultuskom v Poľsku, Herzogenbuchsee vo Švajačiarsku a Bačom v Srbsku.

PhDr. Štefan Zajíček
Vo funkcii riaditeľa Záhorskej galérie v Senici od jej vzniku 1984 až do jej súčasnosti sa podieľal spolu s kolektívom pracovníkov galérie na rozvinutí príslušných odborných galerijných a prevádzkovotechnických činností.
Je autorom množstva výtvarných výstav s publikáciami , či už profesionálneho umenia , hlavne umelcov Záhoria / A. Brunovský, Sochárska škola J. Kostku, G. Mallý, M. Velba, J.Mudroch ,I. Trienále Talenty, M. Mikula, J.M.Hurban vo výtvarnom umení /, alebo aj neprofesionálneho umenia a detského výtvarného prejavu .
V oblasti medzinárodnej spolupráce sa podieľal na rozvíjaní mnohostrannej odbornej spolupráce s partnerskou G V U v Hodoníne , pričom bol i kurátorom niektorých výstav v zahraničí / Súčasné slovenské umenie v Bruseli/, alebo zahraničných u nás / V. Komárek, I.Ráček/.
Je autorom monografií M. Tillnera, F. Gajdu , J. Saparu a O. Majdu. Od roku 1990 je členom Rady galérií Slovenska a Združenia historikov moderného výtvarného umenia. Vo svojom voľnom čase sa venuje aj vlastným výtvarným aktivitám v oblasti kresby.

Mgr. Dana Zlochová
Učiteľka matematiky a občianskej výchovy na ZŠ Sadová v Senici. Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe dbala o rozvoj logického a praktického myslenia detí nielen na vyučovaní, ale aj v záujmových útvaroch, čoho dôkazom sú mnohé úspechy v matematických súťažiach a olympiádach. Vždy sa snaží pochopiť žiakovu osobnosť a podstatu pedagogickej pôsobnosti vidí vo výchove.

 

 Foto z oceňovania: Ľ. Krištofová

Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.