Choď na obsah Choď na menu
 


Mesto Holíč bolo úspešné pri predkladaní žiadostí o dotácie z EUROFONDOV

9. 1. 2009

Obrázok Zdroj: www.holic.sk

Rok 2009 bol pre Mesto Holíč z hľadiska získaných finančných prostriedkov veľmi úspešný. Mesto získalo nenávratné finančné prostriedky na všetky podané projekty zo štrukturálnych fondov. Kostru tvorilo týchto 6 nasledovných projektov:
1.„Turistické okénko do Českých a Slovenských regionú“ – získaná dotácia 30 206,644 € (910 000,- Sk)

2.„Od léta do zimy společne vy i my – Hodonín – Holíč 2008“ – získaná dotácia 31 230,996 € (940 865,- Sk)
Obidva tieto projekty boli podporené z Programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika. Prvý projekt je zameraný na zlepšenie kvality poskytovania turisticko-informačných služieb a druhý projekt zahŕňa kultúrne podujatia v mestách Hodonín a Holíč.

3.Obnovou a ochranou historických valov ku skvalitneniu služieb cestovného ruchu v areáli Holíčskeho kaštieľa“ – získaná dotácia 466 000,464 €   (14 038 730,- Sk)
Projekt bol podporený zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby, Opatrenie 2.1 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu.  Týmto projektom sa rieši vyčistenie vonkajších valov v areáli Holíčskeho kaštieľa s pridaním atrakcie pre širokú verejnosť a tou je plavba lodiek po obvode vonkajších valov a vybudovanie zázemia pre loďky. Hlavným cieľom projektu je teda nielen vyčistenie valov, ktoré sú veľmi dôležité pre statiku samotného kaštieľa, ale aj zatraktívniť kaštieľ v očiach  turistov a domácich návštevníkov.  

4.Výsadba zelene v meste Holíč za účelom znižovania vplyvu imisií – získaná dotácia 152 597,059 € (4 597 139,- Sk)
Projekt bol podporený Operačného programu životné prostredie, prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ č. 3.1 Ochrana ovzdušia. Projekt rieši výsadbu zelene v meste Holíč a to v týchto štyroch lokalitách: areál Holíčskeho kaštieľa, ul. Kollárova – areál školy, štadión a areál kúpaliska. V rámci projektu by malo byť vysadených 663 ks stromov a drevín, čím sa dosiahne zlepšenie životného prostredia v meste.

5.Obnova a rekonštrukcia základného školstva – ZŠ Bernolákova 5 Holíč – získaná dotácia 1 029 909,911 € (31 027 066,- Sk)

6.Obnova a rekonštrukcia základného školstva – ZŠ Školská 2 Holíč – získaná dotácia 792 945,860 € (23 888 287,- Sk)
Obidva projekty boli podporené v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania. Úspešnou realizáciou projektov dôjde k zatepleniu budov škôl, výmene okien a rekonštrukcii vykurovania čím sa značne zvýši energetická hospodárnosť zariadení. Ušetrené náklady na vykurovanie sa budú môcť použiť na ďalší rozvoj zariadení vzdelávacej infraštruktúry v meste. Takisto rekonštrukcia sociálnych zariadení prispeje k zvýšeniu kvality  poskytovaných služieb na školách.
Zateplenie a nová fasáda so sebou prinesie aj estetickú funkciu, čím sa budovy stanú atraktívnejšie nielen pre žiakov a učiteľov ale aj pre miestnych obyvateľov a návštevníkov.

Celková suma vyššie uvedených schválených žiadostí z EUROFONDOV  v roku  2009 je 2 502 890,758 € (75 402 087,- Sk).
Mesto Holíč však taktiež podávalo žiadosti o dotácie aj na iné inštitúcie, s ktorých najvýznamnejšie sú tieto:
Projekt s názvom „Skvalitnenie podmienok života seniorov v meste Holíč – materiálno-technické vybavenie klubu seniorov“ podaný na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR – získaná dotácia 45 143,729 € (1 360 000,- Sk). Projekt Vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Bernolákova v hodnote 39 832,702 € (1 200 000,- Sk), ktorý bol získaný z Úradu vlády SR. Nadácia SPP pridelila mestu dotáciu v sume 19 916,351 €  (600 000,- Sk) na vybudovanie ďalších detských ihrísk. Z Ministerstva financií SR mesto získalo finančné prostriedky v hodnote  4 979,087 € (150 000,- Sk) na oplotenie ZŠ Bernolákova.
Taktiež mesto získalo dotácie z Trnavského samosprávneho kraja na viaceré kultúrne podujatia v meste Holíč v celkovom finančnom balíku 11 617,871 € (350 000,- Sk).

Pri  sumarizácii mesto Holíč v roku 2009 získalo sumu  2 624 380,501 € (79 062 087,- Sk).

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.