Choď na obsah Choď na menu
 


Čo prináša nový školský zákon

9. 9. 2008

            Dňa 22. mája 2008 bol prijatý nový školský zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý nadobúda účinnost 1. septembra 2008. Novým školským rokom sa teda začína rok štartovania školskej reformy, ktorý má za úlohu  rozvíjať tvorivé schopnosti detí a skvalitňovať ich prípravu najmä v oblasti jazykov a informačných technológií.

Stupne vzdelania sa inovatívne menia na:

Predprimárne vzdelanie - dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Základné vzdelanie sa člení na:                                                                        

Primárne vzdelanie

- žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 1.stupeň ZŠ,

- žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka ZŠ.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

Nižšie stredné vzdelanie

- žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 2.stupeň ZŠ,

- žiak úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v SŠ, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka ZŠ,

- žiak úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v SŠ,

- žiak absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

V základnej umeleckej škole sa vzdelanie člení na:

Primárne umelecké vzdelanie

-žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

-žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

Individuálne vzdelávanie

- je jeden z osobitných spôsobov plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

- Je povolené:

a) žiakovi 1. stupňa základnej školy,

b) žiakovi, ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole,

c) žiakovi, ktorý je vo väzení a nie je možné mu zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.

 

- Individuálne vzdelávanie povoľuje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý. Tá sa stáva jeho tzv. kmeňovou školou.

 

- K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi so zdravotnými problémami je potrebné priložiť vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

- Pre vzdelávanie žiaka 1. stupňa základnej školy musí zákonný zástupca zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa ZŠ.

- Vzdelávanie žiaka, ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole, zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

- Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok.

- Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie

 

 

Mgr. Lenka Bolfová,

SŠÚ Skalica, detašované pracovisko Gbely

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

bekadoris@yahoo.co.uk

(bekadoris, 24. 10. 2009 15:00)

Hello Dear,
How are you doing over there?I hope that you are feeling so fine and
healthy. My name is Doris Beka. from Senegal. I am a young pretty
single girl. I saw your profile and your profiles talk good about
you,that is why i decide to write you to get acquainted with
you,since tribe,distance and age doesn't matter to me.I will like
you to write me via my email address,so that i will be able to write
you and send you my picture for you to see how i look like.Here is my
email, (bekadoris@yahoo.co.uk).
Thanks and wait to see your quick reply.
Doris.

----------------------------------------------


Dobrý deň Vážení,
Ako sa máš tam? Dúfam, že sa cítite tak jemné a
zdravá. Moje meno je Doris Beka. zo Senegalu. Som mladá hezká
jediné dievča. Videl som váš profil a svoje profily dobré hovoriť o
vám, že je dôvod, prečo som sa rozhodla napísať vám oboznámiť sa s
vy, pretože kmeň, vzdialenosť a veku nezáleží me.I budú páčiť
môžete mi napísať cez moju emailovú adresu, takže budem môcť písať
Vás a pošleme vám môj obrázok, aby ste videli, ako vyzerám like.Here je moje
e-mail (bekadoris@yahoo.co.uk).
Vďaka a dočkať vašej rýchlu odpoveď.
Doris.